Przejdź do treści

PL | ENG | UA

Logo Facebooka

Strona główna formularz zgłoszeniowy  konsultacje informacyjne

 

formularz zgłoszeniowy

 

konsultacje informacyjne

 
Logo Przejścia Dialogu
Logo WroMigrant
Logo Instytut Praw Migrantów

1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
– przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl
– telefonicznie: tel. 71 77 24 900. 

2. Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
– przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

– związanych z realizacją konsultacji informacyjnych w Przejściu Dialogu,
– udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
– wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

– niezbędność do realizacji konsultacji informacyjnych w Przejściu Dialogu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e)

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji związanej z konsultacjami informacyjnymi w Przejściu Dialogu, przez okres roku od udzielenia konsultacji.

6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych.

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmiotom działającym na zlecenie lub polecenie Administratora. W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej),
– prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


    Przewiń w górę
    Skip to content