Przejdź do treści
Logo Facebooka

Regulamin Konkursu

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin konkursu z dnia 18.05.2023 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego – jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, z siedzibą na ul. pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, telefon: 71
772 49 00, info@wcrs.wroclaw.pl.
(zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Dolnośląskie Centrum Filmowe ul. Piłsudskiego 64a, 50-529 Wrocław,
w ramach 20. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie Przejście Dialogu (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem
reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ,
posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie
Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w
pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę – dla 2 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodą są 2 bilety dla dwóch osób każdy na pokaz filmu “W Ukrainie”?, który jest zaplanowany na 20 maja (sobota) o
14:15 w Dolnośląskim Centrum Filmowym przy ul. Piłsudskiego 64a we Wrocławiu.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na
profilu Przejście Dialogu.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE I CZAS

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym
Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/przejsciedialogu
2. Konkurs trwa w okresie od 18.05.2023 r. (od godz. 14.00) do 19.05.2023 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. udzielenie poprawnej odpowiedzi w komentarzu do posta konkursowego lub w wiadomości prywatnej na pytanie: „„kto jest
autorką/em artystycznej akcji performatywnej „W Ukrainie”, która miała także miejsce w Przejściu Dialogu?”
2. O zwycięstwie decyduje kolejność przesłanych prawidłowych odpowiedzi.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/przejsciedialogu.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań
opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności zadań opisanych w § 5. ust. 1 i 2 Regulaminu
przez Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni dwóch zwycięzców.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości
prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na
stronie https://www.facebook.com/przejsciedialogu.
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 10 godzin od ogłoszenia wyników
Konkursu na Fanpage`u –wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
– imię i nazwisko
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie
nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda będzie do odebrania w dniu pokazu filmowego w biurze festiwalowym w Dolnośląskim
Centrum Filmowym przy ul. Piłsudskiego 64a we Wrocławiu.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak
możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał
prawdziwych danych lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie
rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów
powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z
prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w
szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów,
interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu . Mogą
się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
– przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl
– telefonicznie: tel. 71 77 24 900.
2.Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym Kontrahenci mogą się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących im praw związanych z
przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
– listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.
– przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, tj. do dnia 20.05.2023 r.
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na
zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu
społecznościowym Facebook.
6. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od uczestników ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska.
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, oraz (w przypadku Laureatów Konkursu i podmiotów zgłaszających reklamację) art. 6 ust.
1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.
8. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie
skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest
naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu
Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie
trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2023 r. i obowiązuje do 20.05.2023 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.